Naše poslanie

 

 

Spájame odborníkov a dotknuté orgány štátnej správy, 

aby navzájom spolu viac komunikovali

a spoločne tvorili podmienky pre kvalitnejší život v mestách.

  

Aktívnou činnosťou IVD prispievame k efektívnejšej spolupráci medzi jednotlivými subjektami v rámci sektora verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcovia a členovia IVD sú nielen zástupcovia samotných dopravcov, ale predovšetkým samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v tomto obore. IVD je jediný subjekt na Slovensku, ktorý skutočne spája všetky druhy dopravy ekologickej a hromadnej dopravy medzi sebou a vytvára pozitívny lobbing pre zlepšenie podmienok v oblasti mobility v mestách.

 


  

 


 

Čo je Inštitút verejnej dopravy (IVD)?

Naša spoločnosť je odborným zástancom udržateľnej mestskej mobility.

Sme medzinárodne uznávaný subjekt pre svoju prácu a pokrok v rozvoji tejto kritickej politickej agendy.

IVD má za sebou dlhú históriu v činnosti svojich členov a zástupcov

v rámci sektora verejnej dopravy, cestnej premávky a územného plánovania.

V mene Inštitútu verejnej dopravy tak spájame sily všetkých zainteresovaných strán,

a to v prospech verejnej dopravy a všetkých udržateľných spôsobov dopravy,

pre lepší a kvalitnejší život v mestách a regiónoch. 

 

Naša vízia 

Snažíme sa zlepšiť kvalitu života a ekonomický blahobyt tým, že podporujeme udržateľnú dopravu v mestských oblastiach. 

 

Naša misia 

Každý deň prispievame pre našich členov podpornými argumentmi, štúdiami a obhajobou ekologickej

a verejnej dopravy pre udržateľnú úroveň mobility spoločnosti v mestských aglomeráciách. 

  

Obhajoba, osveta a výskum 

Činnosť IVD sa zameriava na priamu podporu svojich členov a na úzku spoluprácu

dotknutých orgánov a strán v sektore verejnej správy a ostatných odborných inštitúcií,

pričom cieľom tejto spolupráce je poskytnúť dostatok argumentov pre rozhodovujúce orgány štátnej správy a samosprávy,

medzinárodných organizácií a iných kľúčových zúčastnených strán

na podporu tradičnej verejnej dopravy a udržateľného riešenia mobility

v súlade so súčasným životným štýlom obyvateľov miest a regiónov a ochranou a zlepšením životného prostredia. 

  

Odbornosť 

Inšpirujeme sa excelentnosťou a inováciami s využívaním doterajších bohatých skúseností,

ktoré posúvame ďalej pre odbornú verejnosť pre ich priame využitie v praxi. 

  

Sieť & Business 

Spájame ľudí k výmene svojich znalostí a nápadov, s cieľom nájsť riešenie pre danú tému,

a zároveň vytvoriť spoločne výhodné obchodné partnerstvo.